برچسب: شهریورگان

  • جشن شهریورگان

    به مناسبت جشن شهریورگان امروز جشن شهریورگان است. شه ری وری در ادبیات شاهنامه مبحث بسیار مهمی است. شهریوری به معنی مدیریت ملک وجود است. همه افراد باید به نقطه شهریوری در مسیر رشد خودشان برسند و جشن های پارسی هم برای آگاه سازی از روزهایی بوده است که لازم است بیشتر و درست تر…