کارشناس آماده به کار فروش و بازاریابی

1000000 تومان

کارشناس آماده به کار فروش و بازاریابی با دریافت این  محصول شما به صورت مستمر فرم افراد مصاحبه شده و تایید صلاحیت شده کارشناس فروش و بازارایابی را در طول یک ماه دریافت خواهید کرد. ما در کارآزموده به صورت مستمر به تمامی افراد متقاضی شغل فروش و بازارایابی مصاحبه میکنیم و در صورت دارا…