مصاحبه تخصصی استخدام و برونسپاری استخدام و انجام فرآیند های جذب و استخدام برای سازمان ها، از فعالیت هایی است که بار بسیاری را از دوش سازمان ها و کارکنان منابع انسانی در سازمان ها بر میدارد. 

سال هاست که سازمان ها به سمت برونسپاری فرآیند ها و خدمات رو آورده اند و هر روزه بر تعداد فرآیند هایی از سازمان ها که برونسپاری می شود افزوده می شود. به کارگیری ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات این امر را تسهیل نموده است.

پژوهش های بسیاری انجام شده است که آیا می توان جذب و استخدام سازمانی را برونسپاری کرد یا خیر؟ و این اقدام با چه ساز و کاری و چه مراحلی انجام می شود. 

مصاحبه تخصصی استخدام و برونسپاری استخدام در سازمان ها یعنی انجام فرآیند هایی که از تجزیه و تحلیل شغل و شناخت شغل آغاز می شود و تا انتخاب فرد اصلح ادامه می یابد. 

برای مصاحبه تخصصی استخدام و برونسپاری استخدام در سازمان ها لازم است تا تیمی متخصص و مسلط نسبت به مشاغل و شایستگی های شغلی اقدام به احصا شایستگی های شغلی نمایند. یعنی در ابتدا این گروه با تسلط بر نقش شایستگی های شغلی در مدیریت منابع انسانی، شایستگی های کلیدی مشاغل را انتخاب نمایند. سپس بر اساس این شایستگی ها، آگهی فرصت های شغلی، غربالگری رزومه ها، مصاحبه ها و انتخاب فرد اصلح را انجام دهند. 

مصاحبه تخصصی استخدام و برونسپاری استخدام به کارآزموده

این فرآیند بدون دانش تخصصی مدیریت منابع انسانی قابل انجام نیست. در هر مرحله از انجام این فرآیند ها، متخصص منابع انسانی در تیم کارآزموده با همفکری با سازمان ها اقدام به غربالگری رزومه های دریافتی و انجام مصاحبه با کارجویان می نماید. ما در کارآزموده در انتخاب تیم و همکاری با افراد متخصص بسیار سختگیر هستیم و این سختگیری یعنی ارایه خدمات بسیار با کیفیت به سازمان ها. میتوانید رزومه همکاران اصلی ما و خدمات ما را در صفحه درباره ما بخوانید.