خدمات سازمانی کارآزموده دربرگیرنده طیفی از خدمات می شود که از برنامه ریزی های مرتبط با اشتغال افراد در سازمان و مدیریت منابع انسانی آغاز می شود، با ارسال تخصصی رزومه های مرتبط و دقیق و به روز ادامه می یابد و با برونسپاری استخدام ادامه می یابد. 

سازمان های که واحد مدیریت منابع انسانی ندارند، ترجیح می دهند که خدمات منابع انسانی خود را برونسپاری کنند. برونسپاری خدمات منابع انسانی طیف بسیار گسترده ای از خدمات را در بر میگیرد. ما در کارآزموده به شما مشاوره مدیریت منابع انسانی ارایه می دهیم که در تمام مراحل مدیریت منابع انسانی به شما کمک میکند. 

اگر سازمان شما توانایی انجام فرآیند های تخصصی استخدام را ندارد، کل فرآیند استخدام خود را به کارآزموده برونسپاری کنید. ما در طول 10 سال گذشته به سازمان ها کمک کردیم تا استخدام و به کارگماری های بهتری داشته باشند. 

اگر فقط تمایل دارید رزومه های تخصصی دریافت کنید، ما با غربال رزومه ها، رزومه های به روز و فعال و مرتبط را در اختیار شما قرار میدهیم.