داستان موفقیت دومین بازیکن برتر تاریخ امریکا

داستان موفقیت دومین بازیکن برتر تاریخ فوتبال امریکایی
پرده اول: موفقیت 1989
پرده دوم: اعتیاد 1990
پرده سوم: اخراج 1990
پرده چهارم: استخدام مشروط 1991
پرده پنچم: تلاش و تلاش 1991-2002
پرده آخر:دومین بازیکن برتر تاریخ امریکا 2002
کریس کاتر

ارسال دیدگاه